Salgsvilkår 

Oppdatert 26.10.2021

 

1. Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra tastebuds.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på tastebuds.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg i Bergen Kommune.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på tastebuds.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon.

 

2. Definisjon av parter

Selger er Tastebuds AS. Informasjon er oppgitt av produsent på egen side på tastebuds.no 

Kunde er forbrukeren som handler varer.

Ved kjøp på tastebuds.no godtar kunden at handelsavtale mellom dem selv og selgeren, med Tastebuds AS som bestillingsløsning og distributør og Stripe som betalingstjeneste. 

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Dette inkluderer ikke ved eventuelle skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren, og kjøperen innså eller burde innsett at det forelå en slik feil. 

 

4. Priser og betaling

Alle priser oppgitt på tastebuds.no inkluderer merverdiavgift, med mindre noe annet er uttrykkelig nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert avhenting, pakking, levering, emballasje osv.

Selger er forbeholdt retten til å refundere pengene dersom skrive-/trykkfeil forekommer, til fordel for å levere varen.

Kjøpesummen gjøres opp gjennom betaling gjennom Stripe. 

 

5. Levering

Produsenten er ansvarlig for å pakke varen forsvarlig og overlevere varen til Tastebuds AS innen rimelig tid. 

Tastebuds AS tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt. Dersom du ikke er på din oppgitte adresse, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre. 

Særavtaler, slik som hensetting av varer, at sjåføren venter eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Tastebuds AS og alltid på kundens egen risiko. Tastebuds AS tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Levering er gjennomført når kjøperen, eller dens representant, har overtatt varen. Risikoen for varen går da over på kjøper når varen er levert i tråd med bestillingens betingelser. 

 

6. Angrerett

Tastebuds AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Dette vil gjelde varer som skal oppbevares kjølt eller fryst, da vi ikke kan garantere for oppbevaring av varen etter at varen er levert til kunde. 

I henhold til Angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

(b) levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,

(g) levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

(i) tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Tastebuds AS) om å besøke forbrukeren 

(m) transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss skriftlig: Tastebuds AS, Thormølerens gate 51, 5006 Bergen, eller hei@tastebuds.no.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal selger tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selger kan holde tilbake tilbakebetalingen til den har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til selger, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varene etter sin natur normalt ikke kan returneres med post, skal Tastebuds AS opplyse om kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema (innhold)
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Dato
  4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
    • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
    • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  5. Signatur (Ved brev)

7. Forsinkelse og manglende levering

Dersom produsenten ikke stiller varen klar for avhenting på gitt avhentingstidspunkt, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

7.1 Oppfyllelse 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

7.2 Heving 

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

7.3 Erstatning 

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet. 

 

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

8.1 Retting eller omlevering 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

8.2 Prisavslag 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

8.3 Heving 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

9.1 Oppfyllelse 

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

9.2 Heving 

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

9.3 Erstatning og rente

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år, men vil belastes dine foresatte som har samtykket til at du kan bruke våre tjenester, se bruksvilkår for brukere på tastebuds.no punkt 1.2. 

10. Garanti 

Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

 

11. Personopplysninger 

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med vår personvernerklæring

 

12. Endringer 

Tastebuds AS forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i salgsvilkårene uten forvarsel. Derimot vil du få forvarsel om vesentlige endringer. Forvarselet vil opplyse om når endringen(e) trer i kraft to uker i forveien. 

De nyeste og gjeldende salgsvilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på salgsvilkårene.

Brukere som fortsetter å benytte våre tjenester etter at endringen(e) har trådt i kraft, gir et automatisk samtykke til samtlige endringer.

 

13. Konfliktløsning 

Klager rettes til Tastebuds AS, eller de relevante parter, innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.